کیستی – انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی
سرخط خبرها:

کیستی

انجمن فرهنگی‌‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی سازمانی مردم‌نهاد است که در سال ۱۳۹۶ در وزارت کشور ثبت شده است. فعالیت‌های انجمن، غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیردولتی است. انجمن در زمینه‌های فرهنگی، با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران و اساسنامهٔ انجمن فعالیت خواهد کرد.

گسترهٔ فعالیت انجمن فرااستانی است. انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران دارد و همهٔ اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌کنند. عمر فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس به‌مدت نامحدود است.

‌اهداف

اهداف انجمن عبارت است از:

الف. کلیات

۱. سامان‌بخشی علمی ویرایش؛

۲. فراگیرکردن آموزش درست‌نویسی در انواع نوشته‌ها؛

۳. تبیین اهمیت درست‌نویسی و حمایت از متن‌های درست فارسی؛

۴. فرهنگ‌سازی برای ویرایش و اهمیت‌بخشی به درست‌نویسی؛

۵. ترویج و تبلیغ احترام به حقوق و مالکیت معنوی.

ب.  روش‌های اجرای اهداف

۱. تعامل و مذاکره و مشاوره و همکاری با نهادهای متولّی زبان فارسی، ناشران، مطبوعات، رسانهٔ ملی، خبرگزاری‌ها، نهادهای تولیدکنندهٔ متن و استادان عرصهٔ ویراستاری؛

۲. راه‌اندازی دفاتر نمایندگی در استان‌های کشور برای پوشش منطقه‌ای در سراسر کشور و نیز راه‌اندازی تارنما و فعالیت در شبکه‌های مجازی؛

۳. برگزاری دوره‌های آموزشیِ حضوری و مجازی و از راه دور؛

۴. اجرای مطالعات پژوهشی؛

۵. چانه‌زنی برای به‌رسمیت‌شناختن حقوق معنوی ویراستاران و… .

‌ارکان

ارکان انجمن عبارت‌اند از:

۱. مجمع عمومی؛

۲. هیئت‌مدیره؛

۳. بازرس.