دربارۀ انجمن – انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی
سرخط خبرها:

دربارۀ انجمن

قانون اساسی

اصل پانزدهم زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد؛ ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی، …

توضیحات بیشتر »