مطالبات – انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی
سرخط خبرها:

مطالبات

آنچه انجمن با هدف پاسداری از زبان فارسی و ترویج آن، از سازمان‌ها و نهادها می‌خواهد.

از نهادها

-نهادهای حکومتی و دولتی

قوۀ قضائیه

قوۀ مجریه: آموزش‌وپرورش، وزارت ارشاد، وزارت علوم

قوۀ مقننه

صداوسیما

شورای عالی انقلاب فرهنگی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دیگر فرهنگستا‌ن‌ها

-نهادهای غیردولتی

–نهادهای عمومی

حوزه‌های علمیه

خیریه‌ها

سمن‌ها

بانک‌ها و مؤسسات مالی

–نهادهای خصوصی

از اشخاص